Xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu mới 100%

Xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu mới 100%

Xe đầu kéo C&C U340 máy 340Ps 2 cầu mới 100%